Spring til indhold

Båring Banke

"Højt til himlen, kort til alt andet"

-Vedtægter


VEDTÆGTER FOR
 
BÅRING – ASPERUP SANGKOR
1. Korets navn er Båring – Asperup Sangkor.
2. Foreningens formål er at styrke interessen for såvel den enstemmige som flerstemmige sang. Dens opgave er endvidere at afholde arrangementer af såvel musikalsk som social art.
3. Koret fungerer som selvstændig forening under Folkeoplysningsloven, indtil andet måtte blive vedtaget på en generalforsamling.
4. Koret er tilmeldt Fynske Folkekor under Danske Folkekor, hvortil der årligt skal betales et kontingent.
5. Kormedlemmerne betaler et af bestyrelsen nærmere fastsat kontingent til foreningens drift samt til noder og lignende. Kontingentfritagelse (hel eller delvis) kan bevilges af bestyrelsen.
6. Kormedlemmerne har mødepligt og kan i de tilfælde, hvor man er forhindret i at møde, melde afbud til et medlem af bestyrelsen.
7. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer samt af dirigenten, sidstnævnte dog uden stemmeret, men med vetoret i alle musikalske spørgsmål.
Bestyrelsen har den administrative ledelse af koret.
Foreningen tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Foreningen kan meddele kassereren fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser, herunder forestå indberetninger til offentlige myndigheder.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en to-årig periode og afgår således, at der i de ulige år er to på valg, og, i de lige år er tre på valg. Bestyrelsen vælger selv sin formand og konstituerer sig inden en uge efter generalforsamlingen. Desuden vælges hvert år to suppleanter. Regnskabsåret går fra 1. januar – 31. december.
8. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af ordstyrer
2. Beretning ved formanden
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af sæsonens program
6. Valg
7. Eventuelt
Generalforsamlingen indvarsles 14 dage før.
Ethvert medlem har forhandlingsret og stemmeret.
Spørgsmål afgøres ved simpelt flertal, lovændringer kræver dog 2/3 flertal af de afgivne stemmer.
9. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 1/3 af medlemmerne ønsker det og fremsætter begrundet dagsordensforslag.
10. Foreningen kan opløses, hvis 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor på den ordinære og en ekstraordinær generalforsamling.
Hvis foreningen opløses, overgår dens værdier til almene formål efter bestyrelsens beslutning og i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven.
11. Regnskabet revideres af 2 revisorer, der vælges på skift for to år ad gangen.
Der vælges desuden hvert år to suppleanter.
Godkendt på generalforsamling i februar 2009

 Til toppen