/Vedtægter

Gældende love for Ungdomsklubben ”PLUTO” i Baaring, Middelfart Kommune – 2013/2014/2015/2016.

§ 1 –  Foreningens formål er at fremme kammeratskabet og styrke de unges sociale sammenhold.

§ 2 –  Optages i foreningen kan unge fra 5 og 6 klasse.

§ 3 –  Et medlem kan ekskluderes af foreningen, såfremt love og ordensregler ikke overholdes.

§ 4 –  Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, hvor beretning og regnskab

forelægges, samt valg af bestyrelse og revisor finder sted.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år gangen.

Generalforsamlingen skal varsles 14 dage før afholdelse og afholdes senest 31/3. Der skal annonceres via opslag på hjemmesiden, på skolen samt der tilsendes indkaldelse til medlemmerne.

§ 5 –  Bestyrelsen skal bestå af 4 medlemmer, heraf;

Formand, næstformand, kasserer og medlem og der vælges ligeledes 1 suppleant, for 1 år ad gangen.

2 medlemmer vælges i lige år.

2 medlemmer vælges i ulige år.

Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende.

§ 6 –  Bestyrelsen fastsætter kontingentet.

Der skal afholdes min. 1 bestyrelsesmøde om året.

§ 7 –  Kun foreningens medlemmer kan deltage i dens sammenkomster.

§ 8 –  Ved foreningens aktiviteter skal der være mindst 2 voksne til stedet.

§ 9 –  Medlemmerne deltager på eget ansvar i møder og lignende.

§ 10 – Vedtægtsændringer kan ske med simpelt flertal på generalforsamlingen.

§ 11 – Regnskabsperioden følger kalenderåret og skal derefter godkendes ved kommunen inden udgangen

af marts måned det efterfølgende år.

§ 12 – Ved foreningens ophævelse skal eventuelle midler (kassebeholdning og løsøre) tilfalde

Pluto’s generalforsamling, som derefter tildeler disse til en eller flere foreninger, der har til formål at

beskæftige unge i fritiden.                                                                ( Revideret  2014/2015 )