Båring Børneunivers

Historie

[Uddrag af Udviklingsplanen for Båring Banke]

Båring Børneunivers beliggende i Båring-Asperup er en ny type institution, som er startet op 1. marts 2013. Båring Børneunivers dækker over Båring skole, SFO1- og SFO2-tilbud, samt et dagtilbud med vuggestueafdeling. I 2010 blev
de to lokale dagtilbud samlet i Båring Børnehaves arealer lige ved Båring skole.
Dagtilbuddet fremstår i 2013 som et moderne gennemrenoveret dagtilbud, normeret til 65 børnehavepladser og 12 vuggestuepladser.

Båring skole har i dag 189 elever, fordelt på årgangene fra 0. til 6. klassetrin. Båring skole har en af Middelfart Kommunes højeste klassekvotienter, hvilket betyder at billedet af den ”lille” skole til tider bliver tilpas forstyrret. Båring skole har tidligere været en del af Middelfart Kommunes tilbud om specialklasseundervisning. Disse klasser er nu blevet samlet på en central placeret skole. Det er Middelfart Kommunes holdning, at flest mulige af de elever, der tidligere blev anvist et specialklassetilbud, i dag bliver inkluderet i normalklasserækkerne.

Renovering af Båring SkoleBåring skole er ligeledes kendetegnet ved, at danne nogle af de primære rammer for eks. BGF (Båring Gymnastikforening), Lokalhistorisk Arkiv, musik- og kulturforeningen ”BAMOK” og flere andre. Skolen er således ikke kun skole, men også et værdifuldt samlingspunkt for det lokale kultur og foreningsliv i aftentimerne.

Analyse

Båring skole står overfor en større renovering i skoleårene 2014 og 2015. De første arbejdsgrupper omkring dette arbejde er nedsat og påbegyndt i efteråret 2013.

Etableringen af ”Båring Børneunivers” har betydet en ændring, af den tidligere
ledelsesstruktur på skolen og i dagtilbuddet. Fremadrettet betyder det, at den tidligere skoleleder vil fungere som fællesleder. Derudover vil der være en afdelingsleder af skoledelen og en afdelingsleder af fritidsordningen/dagtilbuddet. Børneuniverset vil efter næste bestyrelsesvalg (foråret 2014) have en fællesbestyrelse der dækker hele tilbuddet. Den kommende fællesbestyrelse vil være bestående af 7 forældrevalgte repræsentanter (4 fra skole og 3 fra dagtilbud), 3 medarbejderrepræsentanter (1 fra skolen og 1 fra SFO og 1
fra dagtilbud), 2 elevrådsrepræsentanter samt minimum fælleslederen som repræsentant for ledelsen.

Tankerne for etablering af Båring Børneunivers er, at skabe et fælles tilbud der sikrer optimale muligheder for udvikling og læring for den enkelte. Det fælles tilbud giver mulighed for at have fokus på at sikre det enkelte barns
optimale betingelser for støtte, opmærksomhed i forhold til dets trivsel og udvikling, som barnet har brug for fra vuggestue til 6. klasse.

3 små cyklister

Vision

En innovationsproces til den pædagogiske udvikling af Båring Børneunivers er sat i gang og den pædagogiske vision er:

 • Børneuniverset vil fokusere på, at alle uanset alder og evner skal glæde sig til at benytte universet hver dag
 • Børneuniverset skal rumme masser af nærvær, omsorg og synlige pædagoger og lærere 
 • Børneuniverset vil være bygget op om et levende, rummeligt og eksperimenterende miljø 
 • Børneuniverset vil have fokus på kontinuitet og sammenhæng i børnenes opvækst, for derved at øge deres tryghed, trivsel, udvikling og læring
 • Børneuniverset vil have fokus på naturen og udendørs aktiviteter

Fordele ved et Børneunivers:

Der er større helhed i børnenes hverdag (der arbejdes i forhold til kommunens politik ”Den røde tråd”):

 • Mere glidende overgang fra vuggestue, børnehave og til skole
 • Det enkelte barns udvikling sikres via en større base af fagligt kvalificerede medarbejdere
 • Tidlig indsats, høj grad af tværfaglighed og bedre mulighed for inklusion (der arbejdes i forhold til kommunens politik ”Børn og unges signaler”)
 • Større bæredygtighed i den fælles institution end i institutionerne hver for sig
 • Øgede muligheder for at personlige og faglige kompetencer bringes i spil
 • Der skabes et sted, som kan noget særligt og hvor alle kan mærke, at der løftes i flok 

Strategi/Merværdi

 • Fællesskabsforståelse og lokalsamfundet styrkes
 • Der opnås bedre ansættelser og bedre udnyttelse af de personalemæssige, lokalemæssige og økonomiske ressourcer, hvilket giver mere ro og overskud

Børneuniverset skal være en fysisk sammenhængende institution med masser af udfoldelsesmuligheder og kreativitet både udendørs og indendørs.